Strategia de dezvoltare

Viziunea APAVITAL S.A.

 

La nivelul orizontului 2020-2024, viziunea companiei este una integratoare, bazată pe o strategie de consolidare, axată pe continuarea procesului de modernizare a rețelelor de apă și canalizare, respectiv de construcție și retehnologizare a stațiilor de tratare și epurare a apei, cu îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor livrate către consumatori, concomitent cu accelerarea investițiilor în capitalul uman și în echipamentele de lucru, menite să asigure noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate de către companie. Viziunea companiei este fundamentată pe o politică de administrare care integrează principii moderne de management, cum ar fi respectul față de stakeholderi, standardizarea și automatizarea proceselor, informatizarea fluxurilor de lucru, descentralizarea deciziilor și remodelarea culturii organizaționale pornind de la așteptările consumatorilor.

 

Obiectivele fundamentale

 

Obiectivele fundamentale urmăresc linia de dezvoltare a APAVITAL S.A., după cum urmează:

 1. Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare, având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă.
 2. Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare.
 3. Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naţionale şi europene de calitate.
 4. Monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată.
 5. Atragerea de fonduri europene nerambursabile în scopul continuării proceselor investiționale de modernizare și extindere a infrastructurilor de apă și de canalizare aflate în administrare.
 6. Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a companiei, cât şi rambursarea creditelor şi stimularea personalului.
 7. Omogenizarea prestării serviciilor de apă la nivelul întregii arii acoperite.
 8. Continuarea lucrărilor de retehnologizare/reabilitare şi reconfigurare a unor obiective aflate în administrare, care vor conduce la creşterea eficienţei, în condiţii de siguranţă privind sănătatea populaţiei şi protecţia mediului.
 9. Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de companie.
 10. Creșterea vizibilității companiei în mass-media și îmbunătățirea relației cu stakeholderii, prin diversificarea activităților din sfera marketingului.
 11. Cartografierea completă a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare avute în administrare.
 12. Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor.
 13. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.
 14. Elaborarea şi implementarea politicilor de responsabilitate socială.
 15. Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor APAVITAL S.A.

 

Opţiuni strategice

 

Strategia de dezvoltare a APAVITAL S.A. la nivelul perioadei 2020-2024 include următoarele opțiuni strategice, asumate de conducerea executivă: 

 1. Continuarea procesului de modernizare, retehnologizare, reabilitare și reconfigurare a obiectivelor aflate în administrare, cu scopul creșterii eficienței sistemului de distribuție/epurare în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului.
 2. Continuarea procesului de extindere a ariei de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și a serviciilor de canalizare atât la nivel național, cât și la nivel internațional.
 3. Creșterea permanentă a investițiilor în infrastructură, prin accesarea de noi oportunități de finanțare din fonduri structurale și de coeziune, respectiv prin accelerarea proiectelor existente.
 4. Accelerarea proiectelor de gestionare a pierderilor de apă, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.
 5. Fundamentarea în continuare a tarifelor practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare, având la bază principiul acoperirii  tuturor costurilor.
 6. Creșterea volumului investiţiilor realizate din sursele proprii de finanţare, în principal pentru extinderi de reţele de apă şi canalizare noi şi înlocuiri de conducte uzate, dar şi prin dotări cu utilaje şi echipamente de lucru mai performante.
 7. Accelerarea procesului de implementare a managementului prin obiective și standarde de performanță, respectiv a managementului pe baza centrelor de profit, la nivelul rețelelor preluate în administrare.
 8. Promovarea unei culturi organizaționale bazată pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, în scopul de a crea un cadru propice unei activități eficiente și eficace.
 9. Creșterea gradului de informatizare, cu scopul remodelării și automatizării proceselor operaționale și fluxurilor de lucru.
 10. Accelerarea procesului de implementare a  sistemului de tablouri de bord destinat managementului companiei, dar și organelor de administrare, prin corelare cu sistemul de gestiune a indicatorilor de performanță organizațională.
 11. Continuarea procesului de transparentizare a politicii de administrare și management. Direcţiile de dezvoltare a APAVITAL S.A. au la bază principiile guvernanţei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă si etică a companiei în raport cu principalii săi stakeholderi: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați și toate categoriile de stakeholderi interni si externi în general. La nivelul perioadei 2020-2024, atât echipa de administrare, cât şi cea managerială trebuie să întreprindă acțiuni astfel ca APAVITAL S.A. să se menţină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale companiei sunt reprezentate de activitatea de producţie (care generează practic valoarea adăugată pentru companie și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu alte companii care operează pe piața de profil. Compania va continua demersurile de transparentizare și optimizare a relației generale cu stakeholderii companiei, atât interni (Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, salariați), cât și cei externi (consumatori, organisme de reglementare, asociații patronale și profesionale, administrația publică și factorii legislativi, organisme finanțatoare etc). De asemenea, va fi acordatăo atenție sporită relațiilor cu consumatorii și relațiilor cu angajații, ca principale categorii de stakeholderi care determină, respectiv condiționează performanțele economice și manageriale ale companiei.
 12. Dezvoltarea continuă a sistemului de management al APAVITAL S.A., prin asimilarea de noi practici manageriale. Din perspectiva acestei opțiuni strategice, se va acorda o atenție deosebită următoarelor acțiuni:
 • monitorizarea activității manageriale prin raportări lunare pe baza datelor  si rapoartelor impuse prin legislație si existente in programele de gestiune informatice actuale;
 • descentralizarea deciziilor și delegarea de competențe cu stabilirea responsabilităților clare  simultan cu delegarea;
 • îmbunătățirea continuă a procesului de fundamentare a tarifelor, având la bază criterii economice, care să asigure un echilibru sustenabil între necesarul de resurse financiare pentru operare și dezvoltare, inclusiv cofinanțare pentru proiecte, fără însă se depășească limitele de suportabilitate ale populației;
 • impulsionarea bunei gestiuni a resurselor umane, mai ales prin forme flexibile de pregătire continuă, organizate inclusiv cu participarea unor specialiști din exterior;
 • controlul strict al indicatorilor de analiză-diagnostic care evidențiază profitabilitatea, solvabilitatea și lichiditatea companiei;
 • în mod particular, se va urmări îmbunătăţirea analizei lunare şi trimestriale a următoarelor criterii de performanţă financiară: fluxul de numerar, viteza de rotaţie a creanţelor, procentul facturilor restante, rentabilitatea şi stadiul implementării investiţiilor, marja profitului net.

 

Elemente de avantaj competitiv

 

Piața serviciilor de alimentare cu apă și canalizare prezintă particularitățile unei piețe oligopol (datorită regionalizării serviciilor de alimentare cu apă), sau chiar de monopol în majoritatea regiunilor datorită costurilor ridicate de pătrundere pe piață a altor operatori. Prin avantajul competitiv dobândit ca urmare a deținerii infrastructurii de operare, practic operatorii regionali de alimentare cu apă și de canalizare nu își pot extinde activitatea decât cu eforturi investiționale ridicate și, de regulă, în regiunile limitrofe celor la nivelul cărora operează în prezent.

În contextul acestor limitări, avantajul competitiv dobândit prin implementarea prezentei strategii poate fi interpretat strict prin prisma unor elemente de specificitate care conferă companiei o poziție de lider regional la nivelul pieței deservite. Astfel, principalele elemente de avantaj competitiv ale companiei APAVITAL S.A. sunt următoarele:

 

A. Stabilitatea situației economico-financiare

Prezenta strategie are în vedere valorificarea avantajului competitiv care rezultă din situația economico-financiară stabilă a companiei. Acest avantaj competitiv constituie o premisă principală a stabilității companiei pe termen scurt, mediu și lung, facilitând implementarea măsurilor de dezvoltare propuse prin intermediul documentelor programatice. De asemenea, credibilitatea, lichiditatea și solvabilitatea financiară a organizației, facilitează accesul companiei la surse externe de finanțare nerambursabilă, cum ar fie cele alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

 

B. Volumul ridicat de resurse financiare alocate investițiilor

O altă sursă de avantaj competitiv este volumul ridicat al investițiilor efectuate din surse nerambursabile externe, în principal în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, finanțat în cadrul POIM, în valoare de peste 500 milioane de euro, proiect care include investiții majore la nivelul județului Iași, vizând dezvoltarea infrastructurii deservite la nivelul a 41 unități administrativ-teritoriale (aducțiuni, stații de epurare, instalație de uscare și valorificare de nămol) din 29 de aglomerări urbane care au în componență 113 localități. Având în vedere cele cca. 50 de proiecte de investiții interne și externe aprobate pentru perioada 2020-2024, între care se numără și proiectul sus-menționat, APAVITAL S.A. se situează printre cele mai dinamice companii la nivel regional, deschizând astfel oportunități multiple atât în ceea ce privește extinderea pieței deservite, cât și cu privire la consolidarea situației existente, în planul resurselor umane, materiale și financiare.

 

C. Performanțele sociale

APAVITAL S.A. se află printre puținele companii din sectorul de activitate certificată privind respectarea cerințelor privind responsabilitate socială, definite conform standardului SA8000:2014. Manualul de management al responsabilității sociale, intrat în vigoare la 03.07.2017, reprezintă instrumentul principal de aplicare a politicii de responsabilitate socială a companiei APAVITAL S.A., conținând date privind metodologia utilizată pentru a asigura nivelul optim de implicare a părților interesate interne si externe, atât pe durata implementării, cât și pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului. Manualul ține cont de cele mai bune practici internaționale cu privire la informare, comunicare, aplicare, verificare și monitorizare și accentuează principiile generale de implicare pe care compania le aplică in relaţiile cu stakeholderii.

 

D. Principii clare de administrare și management

Respectarea unor reguli de administrare care au la bază principiile guvernanței corporative și integrarea așteptărilor stakeholderilor, dar și integrarea unor opțiuni strategice de eficientizare a sistemului de management (accelerarea procesului de implementare a managementului prin obiective și standarde de performanță, promovarea unei culturi organizaționale bazată pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, creșterea gradului de informatizare cu scopul remodelării și automatizării proceselor operaționale și fluxurilor de lucru, accelerarea procesului de implementare a  sistemului de tablouri de bord destinat managementului companiei etc.), constituie premise ale unei dezvoltări stabile și sustenabile.

 

E. Reputația de bun angajator la nivel regional

Nu în ultimul rând, o altă sursă de avantaj competitiv este reprezentată de reputația pe care APAVITAL S.A. a reușit să și-o formeze, la nivel regional, în ceea ce privește atragerea și menținerea de personal calificat. Astfel, APAVITAL S.A. este o companie atractivă pentru piața forței de muncă, cel puțin ca urmare a următorilor factori competitivi: siguranța locului de muncă având în vedere continuarea procesului de extindere a activității care va crea poziții vacante în organigramă, sistemul de management al performanțelor care stimulează recompensarea angajaților care își îndeplinesc obiectivele de performanță, valorile care formează cultura organizațională a companiei, diversitatea proiectelor implementate care creează provocări profesionale continue pentru personalul implicat, dar și responsabilitatea socială în raport cu angajații, certificată prin implementarea standardului SA8000 și asumată la nivelul prezentei strategii prin intermediul principiilor de administrare a relației cu angajații.