Responsabilitate socială

Conducerea APAVITAL S.A., conștientă fiind că serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare de calitate nu se poate obţine decât cu personal mulţumit, care lucrează într-un climat sigur, sănătos şi stimulativ, a decis să dezvolte un sistem de management al responsabilităţii sociale, în cadrul căruia să asigure respectarea drepturilor angajaţilor, ameliorarea condiţiilor de muncă, dar şi relaţii mai bune cu comunitatea şi cu alte părţi interesate din exterior.

 

Se doreşte astfel obţinerea unei creşteri economice durabile, interzicerea excluderii sociale, a riscului de şomaj, promovând egalitatea de şanse şi investiţiile în capitalul uman.

Angajamentul managementului în domeniul responsabilităţii sociale reprezintă un angajament ferm pentru:

 • Respectarea cerinţelor Social Accountability 8000:2014, a documentelor oficiale internaţionale şi a recomandărilor la care acesta face trimitere, precum şi a cerinţelor legislaţiei naţionale aplicabile şi stabilirea unei politici în acest sens;
 • Realizarea unor afaceri corecte, oneste, desfăşurarea tuturor activităţilor noastre în condiţii de respect atât faţă de partenerii noştri, cât şi faţă de angajaţii proprii, cărora le asigurăm locuri de muncă sigure, sănătoase şi durabile, şi pregătirea adecvată atât în domeniul profesional, cât şi al responsabilităţii sociale;
 • Interzicerea categorică a discriminării de orice fel, folosirii sau încurajării muncii forţate şi obligatorii, utilizării măsurilor disciplinare altfel decât prevede legea;
 • Interdicţia folosirii muncii copiilor, protejarea dezvoltării fizice şi mentale a acestora şi a muncitorilor tineri prin politici de reabilitare şi promovare a educaţiei acestora;
 • Acordarea de suport financiar copiilor, pentru eventualele situaţii în care se constată prezenţa acestora la lucru şi facilitarea accesului minorilor la învăţământ, în funcţie de capacitatea fiecăruia;
 • Asigurarea continuităţii procesului de identificare a pericolelor, evaluare a riscurilor şi ţinerea sub control a acestora, transparenţa, facilitarea consultării şi conştientizării angajaţilor în scopul protejării sănătăţii şi securităţii lor la locul de muncă;
 • Asigurarea unor condiţii favorabile exercitării dreptului de asociere şi negociere colectivă, respectarea timpului de muncă legal prevăzut, a sărbătorilor legale şi asigurarea concediului de odihnă anual, plătit;
 • Acordarea unor salarii corecte şi decente, conforme cel puţin cu nivelurile minime negociate colectiv la nivelurile superioare, cu detalierea clară a componentelor salariale pentru angajaţi;
 • Respectarea dreptului angajaţilor de a-şi alege un reprezentant pentru comunicarea în domeniul responsabilităţii sociale şi participarea la dialoguri cu toţi ceilalţi parteneri interesaţi de performanţele noastre în domeniul responsabilităţii sociale: sindicate, furnizori, subcontractori, subfurnizori, clienţi, ONG-uri, autorităţi guvernamentale locale, naţionale etc.;
 • Încurajarea furnizorilor şi contractorilor noştri de a aplica principiile responsabilităţii sociale şi de a propaga valorile SA8000 în rândul propriilor angajaţi;
 • Asigurarea accesului la verificarea conformităţii în raport cu SA8000 a auditorilor externi;
 • Punerea la dispoziţie a prezentei politici către toate părţile interesate care o solicită.

 

Pentru implementarea tuturor elementelor SA8000 a fost desemnată o Echipă de Performanţă Socială formată din reprezentanţi ai managementului şi ai muncitorilor pentru SA8000. Directorul General s-a angajat să aloce resursele necesare stabilirii, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale şi urmăreşte ca angajamentul managementului în domeniul responsabilităţii sociale să fie comunicat şi înţeles de întreg personalul companiei, de furnizori şi subcontractori.

Elementele fundamentale ale Social Accountability 8000:2014 sunt bazate pe Declaraţia ONU a Drepturilor Omului, convenţiile ILO, normele internaţionale ale drepturilor omului şi legislaţia naţională a muncii. Acesta este un standard pentru evaluarea voluntară prin audit de terţă parte, care stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile, inclusiv stabilirea sau îmbunătăţirea drepturilor muncitorilor, a condiţiilor de la locul de muncă şi ale unui sistem de management eficace. 

La data de 3 septembrie 2018, compania APAVITAL S.A. a obţinut certificarea Social Accountability 8000:2014, IQNet (The International Certification Network, cea mai mare reţea internaţională, formată din cele mai importante organisme de certificare, printre care şi SRAC – Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii) considerând cerinţele de responsabilitate socială sunt respectate continuu.

 

Aceasta înseamnă că APAVITAL S.A.:

 1. nu angajează şi nici nu încurajează utilizarea muncii copiilor (persoane având mai puţin de 15 ani);
 2. nu practică şi nici nu încurajează utilizarea muncii forţate sau obligatorii, inclusiv munca deţinuţilor, nu reţine documentele de identitate în original şi nu cere personalului să plătească la angajare „depozite” către companie;
 3. asigură un mediu de lucru sănătos şi sigur şi ia măsuri eficace de prevenire a potenţialelor incidente şi accidente de muncă sau a bolilor profesionale care rezultă din, sunt asociate cu sau care apar în cursul activităţilor; sunt minimizate sau eliminate, atât cât este în mod rezonabil posibil, cauzele tuturor pericolelor mediului de muncă, utilizând pentru aceasta informaţiile specifice ramurii industriale privind sănătatea şi securitatea, ca şi orice pericol specific;
 4. respectă dreptul întregului personalul de a înfiinţa, a se înscrie în şi de a organiza (un) sindicat(e) după cum doreşte şi de a negocia colectiv în numele său cu organizaţia; organizaţia respectă acest drept şi informează efectiv personalul că este liber să adere la o organizaţie după cum doreşte, fără să existe consecinţe negative sau represalii din partea managementului companiei;
 5. nu practică şi nici nu încurajează discriminarea la angajare, la remunerare, acces la instruire, promovare, încetarea contractului de muncă sau pensionare pe criterii de rasă, naţionalitate, origine teritorială sau socială, castă, origine, religie, handicap, sex, orientare sexuală, responsabilităţi familiale, stare civilă, apartenenţa sindicală, opinii politice, vârstă sau orice condiţii care pot conduce la discriminare;
 6. tratează întreg personalul cu demnitate şi respect; APAVITAL S.A. nu practică şi nici nu tolerează utilizarea pedepsei corporale, coerciţia mentală sau psihică ori abuzarea verbală a personalului, nu permite tratamentul brutal sau inuman;
 7. respectă legislaţia aplicabilă, contractul colectiv de muncă şi standardele industriale referitoare la programul de lucru, pauzele şi sărbătorile legale; săptămâna normală de lucru, fără a include orele suplimentare, este conform legislaţiei dar nu mai mare de 48 de ore;
 8. respectă drepturile angajaţilor la un salariu de subzistenţă şi se asigură că salariile, plătite pentru o săptămână normală de lucru fără ore suplimentare, îndeplinesc întotdeauna cel puţin cerinţele legale sau standardul minim pe industrie, ori contractele colective de muncă; salariile sunt suficiente pentru a acoperi necesităţile de bază ale personalului, lăsând în acelaşi timp şi un venit la discreţia sa.

 

De asemenea, auditorii IQNet se asigură (prin audituri anunţate şi neanunţate, efectuate bianual) că Sistemul de management respectă criteriile referitoare la:

Politici, proceduri şi înregistrări

 1. Managementul la cel mai înalt nivel a redactat în scris o declaraţie de politică pentru a informa personalul că a ales să se conformeze standardului SA8000;
 2. Acestă declaraţie include angajamentul organizaţiei de a se conforma tuturor cerinţelor standardului SA8000 şi de a respecta documentele oficiale internaţionale, legislaţia naţională şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie;
 3. Această declaraţie de politică şi standardul SA8000 sunt afişate la loc vizibil şi accesibil, într-o formă adecvată și ușor de înțeles, la locul de muncă şi proprietăţile puse la dispoziţie de organizaţie, indiferent dacă sunt deţinute, închiriate sau contractate de la un furnizor de servicii;
 4. Organizaţia a dezvoltat un set de 12 proceduri pentru implementarea şi dezvoltarea standardului SA8000;
 5. Aceste proceduri sunt comunicate eficace şi sunt accesibile personalului; aceste comunicări sunt de asemenea în mod clar făcute cunoscute clienţilor, furnizorilor, subcontractanţilor şi subfurnizorilor;
 6. Organizaţia menţine înregistrări corespunzătoare pentru a demonstra conformitatea şi implementarea standardului SA8000, inclusiv cerinţele sistemului de management conţinute la această secţiune; înregistările asociate sunt păstrate iar rezumatele lor, în formă scrisă sau oral, sunt transmise reprezentanţilor muncitorilor pentru SA8000;
 7. Organizaţia efectuează regulat o analiză de management asupra declaraţiei de politică, a politicilor, a procedurilor de implementare ale acestui standard şi a performanţei obţinute, în scopul îmbunătăţirii continue.

 

Identificarea şi evaluarea riscurilor

 1. Echipa de Performanţă Socială întreprinde în scris evaluări de risc pentru a identifica şi a prioritiza zonele de neconformitate constatate sau potenţiale pentru acest standard; de asemenea recomandă managementului de la cel mai înalt nivel acţiuni care să trateze aceste riscuri; acţiunile care se referă la aceste riscuri trebuie să fie prioritizate în corelare cu severitatea lor sau cu probabilitatea ca întârzierea răspunsului să facă imposibilă tratarea lor;
 2. Echipa de Performanţă Socială întreprinde aceste evaluări pe baza propriilor date recomandate şi a tehnicilor de colectare şi prin consultare în mod relevant cu părţile interesate.

 

Monitorizare

 1. Echipa de Performanţă Socială monitorizează eficace activităţile din cadrul locurilor de muncă pentru:
 • conformarea cu acest standard;
 • implementarea de acţiuni pentru a trata eficace riscurile identificate;
 • eficacitatea sistemelor implementate de a îndeplini politicile organizaţiei şi cerinţele acestui standard.

 

 2      Echipa de Performanţă Socială are autoritatea să colecteze informaţiile de la părţile interesate sau să includă părţile interesate în activităţile de monitorizare. De asemenea, colaborează cu alte departamente pentru a studia, defini, analiza şi/sau să poată adresa orice neconformitate (neconformităţi) posibile faţă de standarul SA8000.

 3    Echipa de Performanţă Socială ajută auditurile interne şi emite rapoarte pentru managementul la cel mai înalt nivel despre performanţa şi beneficiile acţiunilor întreprinse pentru respectarea standardului SA8000, inclusiv înregistrarea acţiunilor corective şi preventive identificate.

 4     Echipa de Performanţă Socială se întruneşte periodic pentru a analiza progresul şi a identifica acţiunile potenţiale pentru a întări implementarea standardului SA8000.

 

Implicare şi comunicare internă

 1. Compania poate demonstra că personalul înţelege efectiv cerinţele SA8000 şi comunică regulat cerinţele standardului prin informări curente.

 

Managementul conformării şi soluţionarea

 1. APAVITAL S.A. are o procedură scrisă de sesizări prin care acestea să fie confidenţiale, imparţiale, fără represalii, accesibilă şi disponibilă personalului şi părţilor interesate, prin care să se poată face comentarii, recomandări, raportări sau reclamaţii referitoare la locul de muncă şi/sau neconformităţi cu privire la standardul SA8000.
 2. APAVITAL S.A. are o structură pentru investigarea, urmărirea şi comunicarea rezultatelor reclamaţiilor referitoare la locul de muncă şi/sau neconformităţi cu privire la acest standard sau cu privire la implementarea politicilor şi procedurilor; aceste rezultate sunt disponibile întregului personal şi, la cerere, părţilor interesate.
 3. APAVITAL S.A. nu aplică măsuri disciplinare, concedieri şi nu practică alte forme de discriminare faţă de personalul sau părţile interesate care furnizează informaţii despre conformarea cu SA8000 sau care fac reclamaţii referitoare la locul de muncă.

 

Verificarea de terţă parte şi implicarea părţilor interesate

 1. APAVITAL S.A. cooperează pe deplin cu auditorii terţă parte din cadrul auditurilor anunţate şi neanunţate pentru certificarea conformităţii cu cerinţele acestui standard pentru a determina gravitatea şi frecvenţa oricărei probleme care apare în respectarea standardului SA8000.
 2. APAVITAL S.A. asigură implicarea părţilor interesate pentru atingerea conformităţii sustenabile cu standardul SA8000.

 

Acţiuni corective şi preventive

 1. APAVITAL S.A. şi-a formulat proceduri pentru implementarea cu promptitudine a acţiunilor corective şi preventive, punând pentru aceasta la dispoziţie resursele adecvate. Echipa de Performanţă Socială se asigură că aceste proceduri sunt respectate.
 2. Echipa de Performanţă Socială menţine înregistrări, cu termene precizate, care specifică cel puţin neconformităţile referitoare la SA8000, cauzele lor primare, acţiunile corective şi preventive întreprinse şi rezultatele implementării.

 

Instruire şi dezvoltarea competenţelor

 1. APAVITAL S.A. pune în practică un plan de instruire pentru întreg personalul cu scopul de a implementa eficace standardul SA8000 conform informaţiilor rezultate din evaluarea riscurilor. Compania măsoară periodic eficacitatea instruirii şi înregistrează caracterul şi frecvența acestora.

 

Managementul furnizorilor şi contractanţilor

 1. Compania face efortul necesar pentru ca furnizorii/subcontractanţii săi, agenţiile de recrutare şi leasing de personal şi subfurnizorii să se conformeze standadului SA8000; aceeaşi abordare referitoare la eforturile necesare se aplică şi atunci când sunt selectaţi noi furnizori/subcontractanţi, agenţii de recrutare şi leasing de personal şi subfurnizori.

Activităţile pe care organizaţia le întreprinde pentru a îndeplini această cerinţă sunt înregistrate şi includ:

 • comunicarea eficace a cerinţelor acestui standard către managementul la cel mai înalt nivel al furnizorilor/subcontractanţilor, agenţiilor de recrutare şi leasing de personal şi subfurnizorilor;
 • evaluarea riscurilor semnificative de neconformare a furnizorilor/subcontractanţilor, agenţiilor de recrutare şi leasing de personal şi subfurnizorilor; 
 • eforturi rezonabile pentru a se asigura că aceste riscuri semnificative sunt tratate de furnizori/subcontractanţi, agenţii de recrutare şi leasing de personal şi subfurnizori şi de organizaţie şi, atunci când este aplicabil, prioritizate conform capabilităţii şi resurselor organizaţiei de a influenţa aceste entităţi;
 • activităţi de monitorizare şi urmărire a performanţei furnizorilor/subcontractanţilor, agenţiilor de recrutare şi leasing de personal şi subfurnizorilor pentru a asigura că riscurile semnificative sunt luate în mod eficace în considerare.

 

2    Atunci când organizaţia primeşte, manipulează sau promovează bunuri şi/sau servicii de la furnizori/subcontractanţi sau subfurnizori clasificaţi ca muncitori la domiciliu, organizaţia întreprinde măsuri speciale pentru a se asigura că acestor muncitori la domiciliu li se asigură un nivel de protecţie substanţial similar celui asigurat altor muncitori ai organizaţiei, conform cerinţelor prezentului standard.