Profil companie

Activitatea de bază  

 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN - 3600
 • Colectarea și epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700

 

Activitatea de captare şi distribuţie

 • Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clienţilor 24 ore/ 24 ore, la niveluri de calitate corespunzătoare standardelor în vigoare.
 • Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare.
 • Realizarea şi menţinerea integrităţii perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever la toate obiectivele.

Persoane deservite: 516.170

 

APAVITAL S.A. are ca obiect de activitate alimentarea cu apă potabilă şi industrială în:

 • Municipiul Iaşi şi Municipiul Paşcani
 • Oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei 
 • Comunele următoare (în număr de 81): 

 

Alexandru Ioan Cuza

Deleni

Mironeasa

Stolniceni Prăjescu

Andrieşeni

Doljeşti (NT)

Miroslava

Strunga

Aroneanu

Dumeşti

Mirosloveşti

Tansa

Balş

Erbiceni

Mogoşeşti

Ţibăneşti

Bălţaţi

Fântânele

Mogoşeşti-Siret

Ţigănaşi

Bârnova

Focuri

Moşna

Timișești (NT)

Belceşti

Gherăești (NT)

Moţca

Todirești

Bivolari

Golăieşti

Movileni

Tomeşti

Botești (NT)

Gorban

Oțeleni

Trifești

Bozieni (NT)

Gropniţa

Plugari

Ţuţora

Brăeşti

Grozești

Popricani

Ungheni

Butea

Hălăuceşti

Prisăcani

Valea Lupului

Cepleniţa

Hărmănești

Probota

Victoria

Ciohorăni

Holboca

Răchiteni

Vlădeni

Ciurea

Horleşti

Răducăneni

Voinești

CoarneleCaprei

Ion Creangă (NT)

Rediu

 

Comarna

Ion Neculce

Românești

 

Costești

Ipatele

Sagna (NT)

 

Cotnari

Lespezi

Scobinți

 

Cristești

Leţcani

Sinești

 

Cucuteni

Lungani

Şipote

 

Dagâţa

Mirceşti

Sireţel

 

 

Circuitul tehnologic şi capacităţile pe care le administrează prezintă interes pentru companie, iar asigurarea permanentă a consumatorilor cu alimentare cu apă şi creşterea calităţii acesteia necesită un efort continuu. 

 

Reţea alimentare cu apă (aducțiuni + distribuție) în exploatare – Total: 4.125 km, din care: 

 • Judeţul Iaşi:  3.845 km
 • Județul Neamț:  280 km

 

Reţea de aducţiune – Total: 971 km, din care:

 • Judeţul Iaşi: 848 km, din care:
 1. Aducțiune Timişeşti:   197 km
 2. Aducțiune Prut:             74 km 
 3. Aducțiune Iaşi:                3 km
 4. Aducțiune Z.M.I.:           70 km                
 5. Aducțiuni (alte surse): 504 km

Notă: Z.M.I. (Zona Metropolitană Iași) cuprinde Municipiul Iași și Comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Ungheni, Valea Lupului, Victoria.

 • Județul Neamț: 123 km, din care:
 1. Aducțiune Timişeşti:  98 km
 2. Aducțiuni (alte surse):  25 km

 

Reţea de distribuţie – Total: 3.154 km, din care:

 • Judeţul Iaşi: 2.996 km, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 1.193 km, din care:

   -   Municipiul Iaşi:  498 km

   -   Z.M.I. (exclusiv Iași):  695 km           

2      Zona Județeană Iași:  1.803 km

 • Judeţul Neamț:  158 km

 

Rezervoare de înmagazinare apă: 210, cu o capacitate de stocare de 175.128 mc, din care:

 • Judeţul Iaşi:  198, capacitate de stocare de 172.008 mc, din care:

   -   Municipiul Iaşi:  28 rezervoare – capacitate 101.180 mc 

   -   Alte localităţi:  170 rezervoare – capacitate   70.828 mc 

 • Judeţul Neamț:  12, capacitate de stocare de 3.120 mc

 

Staţii de tratare:  10, cu o capacitate de tratare de 168.975 mc/zi, din care în: 

 • Judeţul Iaşi:  8, cu o capacitate de tratare de 115.839 mc/zi, din care:

   -   Zona Metropolitană Iași:  1 (99.360 mc/zi)

   -   Zona Județeană Iași:  7 (16.479 mc/zi)

 • Judeţul Neamț:  2, cu o capacitate de tratare de 53.136 mc/zi.

 

Staţii pompare apă brută:  38, din care: 

 • Judeţul Iaşi:  23, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași:  4

2      Zona Județeană Iași:  19

 • Judeţul Neamț: 15

 

Stații de clorare:  91, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 85, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 17, din care:

   -   Municipiul Iași:  4

2      Zona Județeană Iași:  68

 • Judeţul Neamț:  6

 

Staţii pompare apă potabilă: 134, din care: 

 • Judeţul Iaşi:  128, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 38, din care:

   -   Municipiul Iași:  13

2      Zona Județeană Iași:  90

 • Judeţul Neamț:  6

 

Activitatea de exploatare a reţelei de canalizare și de epurare a apelor uzate

 • Evacuarea integrală a apelor uzate menajere, de la toţi consumatorii de apă racordaţi la reţeaua de canalizare.
 • Evacuarea apelor uzate industriale, de la întreprinderile racordate la reţea, care evacuează ape uzate pre-epurate.
 • Curăţare şi purificare prin eliminarea din apele potabile, industriale şi de canal a substanţelor necorespunzătoare utilizărilor.
 • Epurarea mecanică şi biologică a apelor uzate, menajere şi industriale.

Persoane deservite: 341.182

 

APAVITAL S.A. asigură canalizarea şi epurarea apelor uzate din: 

- Municipiul Iaşi şi Municipiul Paşcani 

- Oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei 

- Comunele următoare (în număr de 53): 

Aroneanu

Dumești

Moșna

Ţigănaşi

Bălțați

Erbiceni

Moţca

Todirești

Bârnova

Fântânele

Movileni

Tomeşti

Belceşti

Gherăești (NT)

Plugari

Trifești

Bivolari

Golăiești

Prisăcani

Valea Lupului

Botești (NT)

Gorban

Probota

Victoria

Bozieni (NT)

Hălăuceşti

Răducăneni

Vlădeni

Brăeşti

Hărmănești

Ruginoasa

 

Cepleniţa

Holboca

Sagna (NT)

 

Ciurea

Ion Neculce

Scobinţi

 

Cotnari

Ipatele

Șipote

 

Cristești

Leţcani

Stolniceni Prăjescu

 

Dagâţa

Mircești

Strunga

 

Deleni

Mironeasa

Tansa

 

Doljeşti (NT)

Miroslava

Ţibăneşti

 

 

Reţea canalizare – Total: 1.559 km, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 1.456 km, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 815 km, din care:

   -   Municipiul Iaşi: 502 km

   -   Z.M.I. (exclusiv Iași): 313 km           

2      Zona Județeană Iași: 641 km

 • Judeţul Neamț: 103 km

 

Staţii pompare apă uzată: 251, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 204, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 58, din care:

    -   Municipiul Iași: 10

     Zona Județeană Iași: 146

 • Judeţul Neamț: 47

 

Staţii de epurare: 47, cu o capacitate de epurare de 433.019 mc/zi, din care:

 • Judeţul Iaşi: 42, cu o capacitate de epurare de 430.873 mc/zi, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 4 (364.063 mc/zi), din care:

 Municipiul Iași: 1 (362.880 mc/zi)

     Zona Județeană Iași: 38 (66.810 mc/zi)

 • Judeţul Neamț: 5, cu o capacitate de epurare de 2.146 mc/zi.

 

Alte activităţi  

Vidanjare - Prestarea contracost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum şi decolmatare a reţelelor interioare.

Proiectare - Elaborare documentaţii SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiţii proprii APAVITAL S.A. şi terţi în domeniul reţelelor de apă,  canalizare, reparaţii obiective existente, documentaţii GA., ridicări topo, multiplicări planşe.

Defectoscopie - Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de  distribuţie  a apei (cum ar fi lipsa de presiune sau infiltraţii de apă în cămine de canal, telefonie, termoficare sau subsoluri de imobile) sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile ascunse de apă.

Metrologie - Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de măsurare cu Diametru Nominal DN 50-150 mm.

Cartare GIS - Proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi canalizare din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din aria de operare a companiei), precum şi rafinarea informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate.

 

Analize de laborator:  

Analize fizico – chimice – microbiologice la apa potabilă prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi microbiologice, pentru apa potabilă, la solicitarea scrisă a clientului. 

Analize fizico-chimice - biologice pentru apa uzată - prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi biologice, pentru apa uzată, de suprafață şi subterană (puţuri, izvoare etc.), la solicitarea scrisă a clientului.