Profil companie

Activitatea de bază  

 • Captarea, tratarea şi distribuţia apei, cod CAEN - 3600
 • Colectarea și epurarea apelor uzate, cod CAEN 3700

Activitatea de captare şi distribuţie

 • Captarea şi pomparea cantităţilor de apă necesare a fi tratate şi furnizate clienţilor 24 ore/ 24 ore, la niveluri de calitate corespunzătoare standardelor în vigoare.
 • Menţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor de pompare şi tratare.
 • Realizarea şi menţinerea integrităţii perimetrelor de protecţie sanitară cu regim sever la toate obiectivele.

Persoane deservite: 475.427

 

APAVITAL S.A. are ca obiect de activitate alimentarea cu apă potabilă şi industrială în:

 • Municipiul Iaşi şi Municipiul Paşcani
 • Oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei 
 • Comunele următoare (în număr de 74): 

 

Alexandru Ioan Cuza

Deleni

Mirceşti

Şipote

Andrieşeni

Doljeşti (NT)

Mironeasa

Sireţel

Aroneanu

Dumeşti

Miroslava

Stolniceni Prăjescu

Balş

Erbiceni

Mirosloveşti

Strunga

Bălţaţi

Fântânele

Mogoşeşti

Tansa

Bârnova

Focuri

Mogoşeşti-Siret

Ţibăneşti

Belceşti

Gherăești (NT)

Moşna

Ţigănaşi

Bivolari

Golăieşti

Moţca

Timișești (NT)

Brăeşti

Gorban

Movileni

Todirești

Butea

Gropniţa

Plugari

Tomeşti

Cepleniţa

Hălăuceşti

Popricani

Trifești

Ciohorăni

Hărmănești

Prisăcani

Ţuţora

Ciurea

Holboca

Probota

Ungheni

CoarneleCaprei

Horleşti

Răchiteni

Valea Lupului

Comarna

Ion Neculce

Răducăneni

Victoria

Costești

Ipatele

Rediu

Vlădeni

Cotnari

Lespezi

Românești

Voinești

Cristești

Leţcani

Sagna (NT)

 

Dagâţa

Lungani

Scobinți

 

Circuitul tehnologic şi capacităţile pe care le administrează prezintă interes pentru companie, iar asigurarea permanentă a consumatorilor cu alimentare cu apă şi creşterea calităţii acesteia necesită un efort continuu. 

 

Reţea alimentare cu apă (aducțiuni + distribuție) în exploatare – Total: 3.787 km, din care: 

 • Judeţul Iaşi:      3.567 km
 • Județul Neamț:    220 km

 

Reţea de aducţiune – Total: 949 km, din care:

 • Judeţul Iaşi: 829 km, din care:
 1. Aducțiune Timişeşti:   197 km
 2. Aducțiune Prut:             74 km 
 3. Aducțiune Iaşi:                3 km
 4. Aducțiune Z.M.I.:           70 km                
 5. Aducțiuni (alte surse): 485 km

Notă: Z.M.I. (Zona Metropolitană Iași) cuprinde Municipiul Iași și Comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Tomești, Ungheni, Valea Lupului, Victoria.

 • Județul Neamț: 120 km, din care:
 1. Aducțiune Timişeşti:      98 km
 2. Aducțiuni (alte surse):   22 km

 

Reţea de distribuţie – Total: 2.838 km, din care:

 • Judeţul Iaşi: 2.738 km, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 1.141 km, din care:

   -   Municipiul Iaşi:                497 km

   -   Z.M.I. (exclusiv Iași):       644 km           

2      Zona Județeană Iași:      1.597 km

 • Judeţul Neamț: 100 km

 

Rezervoare de înmagazinare apă: 196, cu o capacitate de stocare de 172.493 m3, din care:

 • Judeţul Iaşi: 188, capacitate de stocare de 170.573 m3, din care:

   -   Municipiul Iaşi: 28 rezervoare – capacitate 103.480 m3 

   -   Alte localităţi: 160 rezervoare – capacitate   67.093 m3 

 • Judeţul Neamț: 8, capacitate de stocare de 1.920 m3

 

Staţii de tratare9, cu o capacitate de tratare de 167.679 mc/zi, din care în: 

 • Judeţul Iaşi: 8, cu o capacitate de tratare de 115.839 mc/zi, din care:

   -   Zona Metropolitană Iași: 1 (99.360 mc/zi)

   -   Zona Județeană Iași:      7 (16.479 mc/zi)

 • Judeţul Neamț: 1, cu o capacitate de tratare de 51.840 mc/zi.

 

Staţii pompare apă brută25, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 23, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 4

2      Zona Județeană Iași: 19

 • Judeţul Neamț: 2.

 

Stații de clorare80, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 76, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 14, din care:

   -   Municipiul Iași: 4

2      Zona Județeană Iași: 62

 • Judeţul Neamț: 4

 

Staţii pompare apă potabilă: 126, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 122, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 37, din care:

   -   Municipiul Iași: 13

2      Zona Județeană Iași: 85

 • Judeţul Neamț: 4

Activitatea de exploatare a reţelei de canalizare și de epurare a apelor uzate

 • Evacuarea integrală a apelor uzate menajere, de la toţi consumatorii de apă racordaţi la reţeaua de canalizare.
 • Evacuarea apelor uzate industriale, de la întreprinderile racordate la reţea, care evacuează ape uzate pre-epurate.
 • Curăţare şi purificare prin eliminarea din apele potabile, industriale şi de canal a substanţelor necorespunzătoare utilizărilor.
 • Epurarea mecanică şi biologică a apelor uzate, menajere şi industriale.

Persoane deservite: 331.872

 

APAVITAL S.A. asigură canalizarea şi epurarea apelor uzate din: 

- Municipiul Iaşi şi Municipiul Paşcani 

- Oraşele: Târgu Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei 

- Comunele următoare (în număr de 45): 

Aroneanu

Doljeşti (NT)

Miroslava

Tansa

Bălțați

Dumești

Moșna

Ţibăneşti

Bârnova

Erbiceni

Moţca

Ţigănaşi

Belceşti

Fântânele

Plugari

Todirești

Bivolari

Gherăești (NT)

Prisăcani

Tomeşti

Brăeşti

Gorban

Răducăneni

Trifești

Cepleniţa

Hălăuceşti

Ruginoasa

Valea Lupului

Ciurea

Holboca

Sagna (NT)

Victoria

Cotnari

Ion Neculce

Scobinţi

Vlădeni

Cristești

Ipatele

Șipote

 

Dagâţa

Leţcani

Stolniceni Prăjescu

 

Deleni

Mironeasa

Strunga

 

 

Reţea canalizare – Total: 1.379 km, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 1.320 km, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 741 km, din care:

   -   Municipiul Iaşi: 498 km

   -   Z.M.I. (exclusiv Iași): 243 km           

2      Zona Județeană Iași: 579 km

 • Judeţul Neamț: 59 km

 

Staţii pompare apă uzată: 199, din care: 

 • Judeţul Iaşi: 182, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 46, din care:

    -   Municipiul Iași: 10

    Zona Județeană Iași: 136

 • Judeţul Neamț: 17

 

Staţii de epurare: 43, cu o capacitate de epurare de 431.854 mc/zi, din care:

 • Judeţul Iaşi: 40, cu o capacitate de epurare de 430.174 mc/zi, din care:
 1. Zona Metropolitană Iași: 4 (364.063 mc/zi), din care:

 Municipiul Iași: 1 (362.880 mc/zi)

    Zona Județeană Iași: 36 (66.111 mc/zi)

 • Judeţul Neamț: 3, cu o capacitate de epurare de 1.680 mc/zi.

 

Alte activităţi  

Vidanjare - Prestarea contracost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum şi decolmatare a reţelelor interioare.

Proiectare - Elaborare documentaţii SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiţii proprii APAVITAL S.A. şi terţi în domeniul reţelelor de apă,  canalizare, reparaţii obiective existente, documentaţii GA., ridicări topo, multiplicări planşe.

Defectoscopie - Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar situaţii critice în exploatarea reţelei de  distribuţie  a apei (cum ar fi lipsa de presiune sau infiltraţii de apă în cămine de canal, telefonie, termoficare sau subsoluri de imobile) sau prevenirea apariţiei pagubelor materiale datorate infiltraţiilor produse de pierderile ascunse de apă.

Metrologie - Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de măsurare cu Diametru Nominal DN 50-150 mm.

Cartare GIS - Proiectarea, actualizarea şi întreţinerea bazei de date de tip atribut pentru reţelele de apă şi canalizare din Municipiul Iaşi şi localităţile din judeţ (din aria de operare a companiei), precum şi rafinarea informaţiei existente prin creşterea gradului de exactitate şi complexitate.

 

Analize de laborator:  

Analize fizico – chimicemicrobiologice la apa potabilă prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi microbiologice, pentru apa potabilă, la solicitarea scrisă a clientului. 

Analize fizico-chimice - biologice pentru apa uzată - prestarea contracost a unor încercări fizico-chimice  şi biologice, pentru apa uzată, de suprafață şi subterană (puţuri, izvoare etc.), la solicitarea scrisă a clientului.