Legislație

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea APAVITAL S.A.:

 • Legea 31/1990 privind societăţile comerciale;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 89 din data de 21.03.2008, privind reorganizarea RAJAC Iaşi în APAVITAL S.A.;
 • Actul constitutiv al societăţii comerciale APAVITAL S.A. nr. 1601 din data de 26 martie 2008;
 • Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului în data de 24 aprilie 2008 pentru societatea comercială APAVITAL S.A.;
 • Certificat constatator nr. 29858/30.04.2008 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru societatea comercială APAVITAL S.A.;
 • Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 118 din data de 17.02.2006 prin care se aprobă eliberarea licenţei clasa I organizaţiei Regia Autonomă Judeţeană Apă Canal Iaşi RA pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Ordinul nr. 88 al ANRSC, din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Ordinul nr. 90 al ANRSC, din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Hotărârea nr. 21/07.08.2019 a Adunării Generale a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi ARSACIS, pentru aprobarea Regulamentului de furnizarea a serviciilor de apă şi canalizare şi a contractului serviciului public apă – canalizare al APAVITAL S.A.