Implementarea strategiei naționale anticorupție

Aderarea reprezentanţilor şi salariaţilor APAVITAL S.A. la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie

 

APAVITAL S.A., reprezentantă prin directorul său general, asumându-şi valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie, recunoscând importanţa obiectivelor acestei strategii, precum şi a mecanismului de monitorizare al acesteia, a emis încă din anul 2016 o DECLARAŢIE prin care:

 • condamnă corupţia în toată formele în care se manifestă şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie;
 • aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie, incluzând măsurile de prevenire a corupţiei ca elemente ale strategiilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative, în vederea creşterii integrităţii instituţionale;
 •  îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
 • adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
 • îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a întreprinderii pe care o reprezintă;
 • susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează în principal, prevenirea corupţiei în întreprinderile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului de monitorizare şi evaluare a acestor planuri.  

 

În acest scop, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse, reprezentanţii şi angajaţii APAVITAL S.A. îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în vederea:

 • implementării cadrului legislativ anticorupţie;
 • îndeplinirii măsurilor specifice din cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie ce ţin de competenţa companiei;
 • respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional;
 • consolidării autonomiei operaţionale a structurilor de control şi audit intern şi intensificării activităţilor de implementare a sistemului de control intern managerial;
 • luării tuturor măsurilor necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.

 

Reprezentanţii şi angajaţii APAVITAL S.A. au datoria ca în exercitarea atribuţiilor de serviciu să respecte valorile fundamentale şi principiile stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie, să considere interesul public mai presus de orice alt interes şi sunt conştienţi că nu trebuie să se folosească de poziţia lor în întreprinderea publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoanele apropiate.

 

Prin urmare, Planul de Integritate privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie cuprinde seturi de obiective generale (OG) şi, respectiv, obiective specifice (OS), care transpun în practică această declaraţie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al strategiei, după cum urmează:

 

OG1

Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o conducere deschisă la nivelul APAVITAL S.A.

OS1.1

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale

OS1.2

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice

OG2

Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale strategiilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative

OS2.1

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale

OS2.2

Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie ale responsabilului pentru consiliere etică, precum şi protecţia avertizorului în interes public

OG3

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniile achiziţii publice şi financiar - contabil

OS3.1

Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice

OS3.2

Stabilirea unor cerinţe de calificare obiective şi a unor specificaţii tehnice care să nu determine restrângerea nejustificată a concurenţei

OS3.3

Prevenirea conflictelor de interese în domeniul achiziţiilor publice

OS3.4

Conceperea unui sistem de control intern pentru a se asigura că situaţiile şi înregistrările contabile nu pot fi folosite în scopul ascunderii unor activităţi frauduloase

OG4

Creşterea gradului de cunoaştere şi de înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice

OS4.1

Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul companiei

OG5

Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative

OS5.1

Îmbunătăţirea activităţii de prevenire a cazurilor de incompatibiltăţi, conflicte de interese şi averi nejustificate, identificarea şi sancţionarea acestora

OS5.2

Consolidarea mecanismelor de control administrativ

OG6

Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor compartimentelor din organigramă

OS6.1

Consolidarea integrităţii instituţionale printr-un plan de integritate dezvoltat pe bază de analiză de risc şi standarde de control intern managerial