Execuția lucrării

În cazul lucrărilor executate de APAVITAL S.A. prin Secția Lucrări Tehnico-Edilitare (L.T.E.):

 

1. După ce beneficiarul ridică avizul/ proiectul de la lucrătorii Serviciului Marketing Relații cu Publicul (SMRP), va merge la ghișeul alăturat, al Secției L.T.E., unde i se va calcula Devizul de Lucrări Estimativ sau va achita Taxa Unică branșare/racordare, după caz. Beneficiarul va semna Devizul și Contractul de Execuție Lucrări. Conform Contractului, beneficiarul va achita20% din valoarea Devizului Estimativ, la data semnării acestuia.

2. În cazul în care lucrarea necesită săpături în domeniul public (carosabil, trotuar, spațiu verde etc.), beneficiarul va prezenta, după caz:

  • Autorizație de construire eliberată de Primărie;
  • Grafic de Execuție (întocmit de lucrătorii APAVITAL S.A. și contrasemnat la Primărie);
  • Contract de Refacere Infrastructură cu o firmă autorizată;
  • Aviz Poliție Rutieră (eliberat de Poliția Rutieră în baza documentației tehnice întocmite de lucrătorii APAVITAL S.A.).

Beneficiarul este înștiințat că are obligația să depună documentele solicitate cu 10 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestora. La primirea documentelor, inginerul din cadrul Biroului

Tehnic al Secției L.T.E. verifică valabilitatea acestora și le atașează proiectului. În termen de 24 de ore de la completarea documentației, proiectul este predat, pe bază de semnătură, Șefului de Formație care răspunde de zona respectivă.

3. Șeful de Formație, de comun acord cu beneficiarul, stabilește data programării lucrării (telefonic, SMS, poștă electronică etc.), inclusiv amânarea acesteia în cazul condițiilor meteo nefavorabile (ploaie, ninsoare etc.) sau a restricțiilor impuse de Autoritățile în domeniu (Primării, ISC, ITM etc). În cazul depășirii termenelor din cauze neimputabile executantului (salariaților APAVITAL S.A.), beneficiarul va obține prelungirea acestora sau va solicita eliberarea unor documente noi (Autorizație, Grafic de Execuție, Aviz Poliție etc.).

4. Șeful de Formație urmărește ca execuția lucrării să fie în conformitate cu proiectul tehnic, în termenele stabilite. Se vor avea în vedere respectarea dimensiunii căminului de branșament și adâncimii la care a fost pozată conducta de branșare la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă. La finalizarea lucrării, vor fi efectuate obligatoriu probe de etanșeitate a instalației, după care sigiliul va fi introdus prin toate orificiile cu care sunt prevăzute contorul de apă și elementele de legătură situate în aval și în amonte de contor.

Robinetul situat în amonte de contor va rămâne sigilat pe poziția închis până la finalizarea contractului pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

5. La finalul lucrării, Șeful de Formație sau instalatorul desemnat de acesta, întocmește Procesul Verbal de Recepție (P.V.R.) a lucrării în urma căruia se realizează devizul final al lucrării (totalul de plată calculat în urma tuturor operațiunilor efectuate în realitate, la teren).

6. După achitarea devizului final, beneficiarul va intra în posesia unui exemplar din P.V.R. care îi va fi necesar la semnarea „Contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare“.

7. În cazul lucrărilor unde se efectuează doar montare contor/sigilare (deci unde nu este nevoie de deviz estimativ/definitiv), un exemplar al P.V.R. i se înmânează beneficiarului imediat după execuție dacă acesta a achitat în avans lucrarea.

8. În cazul în care lucrarea este executată prin săpături în domeniul public (asfalt, beton, pavele, etc), pe procesul verbal de recepție la rubrica „Dovada executării lucrărilor de refacere a amplasamentului unde a fost executată lucrarea de branșare și/sau racordare canalizare" se va bifa opțiunea „Da“. În această situație, beneficiarul va anexa o copie după această dovadă la cererea pentru încheierea contractului. În lipsa acestei dovezi funcționarul relații clienți din cadrul SMRP nu va viza cererea pentru contract și nu o va introduce în fluxul de încheiere a contractului.

P.V.R. – se va înmâna beneficiarului după executarea lucrării și achitarea integrală a situațiilor de lucrări.

9. În cazul lucrărilor de redimensionare contor apă, lucrările se vor efectua doar în baza predării contorului vechi (existent) echipei din cadrul Secției L.T.E. care, la rândul ei, îl va remite Atelierului Gestiune Contoare. În caz contrar, lucrarea nu se va executa.

10. APAVITAL S.A.​, prin Secția L.T.E. asigură garanția lucrărilor efectuate 1 an de la data recepției.

 

În cazul recepționării lucrărilor executate de beneficiari:

 

1. Secția L.T.E. va solicita beneficiarului:

  • procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de branșare/racordare cu mențiunea „robinetul de concesie este sigilat pe poziția închis“;
  • buletinele (certificatele) de calitate a materialelor incluse în lucrări;
  • certificate de încercări privind proba de presiune – etanșeitate, precum și dezinfecție a conductei;
  • planuri de lucrări post-execuție, cu detalii;
  • certificat de garanție a lucrării de minim 12 luni de la data predării/preluării în exploatare de către APAVITAL S.A.;
  • declarație pe propria răspundere atunci când beneficiarul nu poate dovedi cu acte justificative lucrările executate.

 

1. Pentru branșamentele la rețeaua publică de apă potabilă, racordurile la rețeaua publică de canalizare și extinderea rețelelor apă/canal, lipsa unuia din documentele solicitate mai sus conduce la anularea recepției lucrării.

2. În cazul branșamentelor/racordurilor frauduloase, la identificarea acestora, în timpul cel mai scurt (fără a se depăși 24 ore) se va întocmi o Notă de Constatare în care fi descrisă neconformitatea depistată, nota semnată atât de reprezentantul APAVITAL S.A., cât și de proprietarul imobilului și va fi transmisă în maxim 24 de ore de la data întocmirii către Serviciul Comercial ZMI care va proceda la luarea măsurilor specifice.

3. Utilizatorii care ulterior identificării ca frauduloși (racordați la unul sau ambele sisteme publice) devin clienți ai APAVITAL S.A., din faza de proiectare li se vor dispune pe branșamentul de apă, priza de branșament cu tijă și capac amplasate în domeniul public, suplimentar față de căminul de branșament, iar pentru canalizare se va dispune obligatoriu un cămin de racord amplasat pe colectorul de canalizare din domeniul public, suplimentar față de căminul de racord din proprietate.

4. Utilizatorul care execută în regie proprie o lucrare de branșare/racordare/extindere este obligat să respecte în totalitate condițiile din aviz/proiect și să aducă terenul la starea inițială. Contorul de branșament se montează și sigilează doar de reprezentantul APAVITAL S.A..

5. În situația în care utilizatorul își execută în regie proprie extinderea/racordul de canalizare, pot exista anumite cheltuieli pentru verificări suplimentare ale lucrărilor executate, suportate de utilizator (deplasare, inspecție video, etc).

6. În cazul în care lucrarea este executată prin săpături în domeniul public, L.T.E. va completa pe procesul verbal de recepție F-79 la rubrica ,,Dovada executării lucrărilor de refacere a amplasamentului unde a fost executată lucrarea de branșare și/sau racordare canalizare“ opțiunea „Da“. În această situație, beneficiarul va anexa o copie după această dovadă la cererea pentru încheierea contractului. În lipsa acestei dovezi funcționarul relații clienți din cadrul SMRP nu va viza cererea pentru contract și nu o va introduce în fluxul de încheiere a contractului.

P.V.R. – formular F-79 se va înmâna beneficiarului după executarea lucrării și achitarea integrală a situațiilor de lucrări.

 

Află detalii despre încheierea contractului