Declarația de politică

Această declaraţie de politică prezintă principiile generale pe care se bazează activităţile desfăşurate de APAVITAL S.A. în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, securităţii informaţiei, siguranţei alimentului şi responsabilității sociale, precum şi obiectivele asumate de managementul societăţii, pentru asigurarea satisfacţiei clienţilor, ca operator regional desemnat de ARSACIS (Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi), licențiat Clasa 1, pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin Licența nr. 5264/15.02.2021 emisă de A.N.R.S.C. în judeţele Iaşi şi Neamţ.

 

OBIECTIVE:

 • Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemelor de colectare a apelor reziduale şi a sistemelor de epurare, din exploatare, având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă.
 • Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare, respectând principiile siguranţei alimentului.
 • Folosirea celor mai bune produse aprovizionate, materii prime, reactivi şi alte consumabile, care alături de tehnologiile folosite, să conducă la îndeplinirea cerinţelor de calitate produselor furnizate clienţilor, în condiţii de siguranţă şi eficienţă.
 • Colectarea tuturor apelor uzate prin reţelele de canalizare, epurarea acestora şi tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naţionale şi europene de calitate.
 • Monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată şi indicatori de performanţă.
 • Asigurarea obiectivelor asumate prin Contractul de Delegare a Gestiunii semnat cu  Asociaţia Regională Apă Canal Iaşi (ARSACIS), privind serviciile prestate în ariile de operare sistemelor de alimentare cu apă/canalizare/epurare, urmărind satisfacerea cerinţelor clienţilor, furnizarea continuă a serviciilor, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi instalaţiilor, proiectarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare a obiectivelor exploatate.
 • Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a activităţilor, rambursarea creditelor şi stimularea personalului.
 • Extinderea în toate regiunile judeţului Iaşi a serviciilor furnizate de societate, în conformitate cu politica de dezvoltare a utilităţilor publice promovată de ARSACIS.
 • Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor si asigurarea personalului corespunzător calificat în ariile de operare administrate.
 • Grijă faţă de securitatea şi sănătatea angajaţilor în conformitate cu prevederile legale incluse din Contractul Colectiv de Muncă.
 • Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.
 • Elaborarea şi implementarea de politici de responsabilitate socială.
 • Informarea, cointeresarea şi educarea clienţilor în privinţa gestionării judicioase a apei.
 • Promovarea bunelor practici de mediu în relaţiile cu clienţii prin furnizarea informaţiei publice deţinute de societate.
 • Asigurarea păstrării confidenţialităţii informaţiilor în relaţiile cu clienţii prin solidificarea planului de continuitate a afacerii în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001 : 2018.
 • Implementarea cerinţelor Standardului ISO 17025:2018 în cadrul Laboratorului Apă Potabilă şi  Laboratorului Ape Uzate ale APAVITAL S.A.
 • Implementarea cerinţelor SR EN ISO 22000:2019 prin identificarea pericolelor şi riscurilor şi controlul riguros a punctelor critice identificate pe fluxurile tehnologice, astfel încât să fie furnizată apa potabilă, fără nici un eveniment negativ privind siguranţa alimentului.
 • Implementarea cerinţelor sistemului de management al responsabilității sociale conform SA 8000:2014, a documentelor oficiale internaționale și a recomandărilor la care acesta face trimitere, precum și a cerințelor legislației naționale aplicabile.

 

Directorul General al APAVITAL S.A. se angajează:

 • să întreprindă acţiunile necesare îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management  Integrat (SMI) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2019, ISO 27001:2018 și ISO 17025:2018, în condiţiile orientării către client, respectând cu rigurozitate cerinţele legale şi reglementările în domeniu;
 • să aloce resursele financiare, materiale şi umane, necesare diminuării impactului asupra mediului şi prevenirii poluărilor de orice natură.
 • să se asigure de îndeplinirea, în detaliu, a obiectivelor societăţii, atât în privinţa respectării standardelor de calitate aplicate şi reglementate, cât şi în privinţa depăşirii aşteptărilor clienților.
 • să desemneze o echipă de performanţă socială formată din reprezentanți ai managementului și ai muncitorilor pentru SA 8000:2014;
 • să analizeze periodic această politică, din punct de vedere al adecvării ei şi în temeiul angajamentului de îmbunătăţire continuă, de performanţă socială, precum şi ţinând cont de schimbările care pot surveni în plan legislativ, organizaţional, concurenţial.

 

În acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Sistemului de Management Integrat, cu responsabilităţi în asigurarea implementării şi îmbunătăţirii sistemului integrat. Acesta asigură şi relaţia la vârf cu clienţii, furnizorii, asociaţia şi alte părţi interesate, fiind disponibil în probleme legate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, securitatea informaţiei şi siguranţa alimentului.