Apavital
A A A | autentificare | hartă site
CLIENTI
Termeni şi condiţii
Call center
Program de audienţe
Program relaţii publice şi încasări
Regulamentul APAVITAL
Avizare
Contractare
Preţuri servicii
Tarife naţionale apă canal
Vidanjare
Apă meteorică
Întrebări frecvente (FAQ)
Modalităţi de contestare
Formulare (Acte necesare)
SERVICII METROLOGICE
Verifică apa uzată
Verifică apa potabilă
Alimentare in sezonul cald
Prima pagină > CLIENŢI> Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.apavital.ro
Compania APAVITAL S.A. Iași a creat site-ul www.apavital.ro pentru a-și informa personal clienții. 
Utilizarea acestui site se face condiționat, cu respectarea Condițiilor generale  de acces și utilizare, detaliate mai jos, precum și a ansamblului de legi aplicabile ca atare.
Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii și condiţiile generale.

Proprietatea intelectuală
Compania APAVITAL S.A. Iași îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.
Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al APAVITAL S.A. Iași.
Părţi distincte din acest site pot fi stocate sau copiate în mod excepţional pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal, sau pentru cercul normal al unei familii, dar orice folosire comercială sau în alt scop este interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nicio situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând APAVITAL S.A. Iași.
Neangajarea raspunderii 
Acest site are ca scop informarea clienților și partenerilor companiei  APAVITAL  S.A. Iași precum și a oricăror altor persoane care sunt interesate de serviciile companiei noastre sau care doresc să se informeze asupra lor.
Utilizatorului acestui site i se aduce pe această cale la cunoștință că nicio informatie cuprinsă in acest site nu poate  fi interpretată in sensul consultanței de specialitate.Toate materialele oferite de acest website au caracter strict informativ. Deciziile luate pe baza acestor informații sunt  luate cu angajarea in mod exclusiv a responsabilității decidenților.
Vizitatorul/utilizatorul acestui site se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conținutul și/sau serviciile APAVITAL S.A. Iași, și va răspunde de orice daună produsă astfel APAVITAL S.A. Iași.
De asemenea este interzis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al APAVITAL S.A. Iași.
Informaţii, produse şi servicii ale terţilor
Compania APAVITAL S.A. Iași depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor și partenerilor săi informaţii actualizate, dar  nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.
Compania APAVITAL S.A. Iași, partenerii și  angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.
Compania APAVITAL S.A. Iași nu oferă nicio garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.
Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în niciun fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nicio pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.
Protecţia datelor cu caracter personal 
 Vă aducem la cunoștință preocuparea noastră privind protecția datelor dumneavostră personale (nume, CNP, adresă, numere de telefon și adrese de e-mail), în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie de protejare și securitate a informațiilor.
Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de către societatea APAVITAL S.A. Iași pentru trasmitera facturilor, informări prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin poștă despre acțiunile noastre.
Aceste date furnizate sunt strict confidențiale. Compania  APAVITAL S.A. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict în uzul relației de afaceri dintre client si APAVITAL S.A Iași.
Vă informăm de asemena cu  privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către societatea Apavital S.A.,că  dețineți următoarele drepturi: de acces şi intervenţie, de opoziţie cu privire la prelucrare, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi de a vă adresa justiţiei, aşa după cum sunt reglementate de dispoziţiile art. 13-18 din Legea nr. 677/2001.
Drepturile dumneavoastră sunt  menţionate la art. 13-18 din Legea nr. 677/2001 și prevăd:
a) dreptul de a cere de la Apavital, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către APAVITAL;
b) dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză.
c) dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing;
d) dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
e) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.
Pentru a vă putea exercita drepturile menţionate la paragrafele a), b), si c) trebuie să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Apavital vă va comunica măsurile adoptate / informaţiile solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.
ApaVital este înregistrată cu numărul 36460 în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal al A.N.S.P.D.C.P.

Drept aplicabil. Litigii.
Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romane vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi compania APAVITAL S.A. Iași şi asociaţii/ partenerii/ afiliaţii săi.
În cazul unor eventuale conflicte între APAVITAL S.A. Iași şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a va oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.
Ca utilizatorii îinregistrați ai acestui site puteți primi pe e-mail informații legate de serviciile companiei APAVITAL S.A. Iași. In măsura în care doriți să nu mai beneficiați de mesajele informative, există posibilitatea bifii opțiunii de dezabonare.

 

 

Apavital Iasi © 2009 Condiţii legale